Zeytinburnu Belediyesi 3 Farklı Unvanda 6 Memur Alımı İçin İlan Yayımladı.

Zeytinburnu Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla farklı unvanda çok sayıda memur alımı yapılacağını duyurdu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Zeytinburnu Belediyesi memur alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Zeytinburnu Belediyesi Hangi Unvanlarda Memur Alımı Yapacak?

Zeytinburnu Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lisans mezunu olma şartı ile 3 (üç) farklı unvanda toplamda 6 (altı) memur alımı yapacak.

 • Veznedar – 1 Kişi
 • Tahsildar – 2 Kişi
 • Bilgisayar İşletmeni – 3 Kişi

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Pin
Pin
Zeytinburnu Belediyesi 3 Farklı Unvanda 6 Memur Alımı

Zeytinburnu Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Şartları

Zeytinburnu Belediyesi yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Başvuru Şartları

 İlân edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlân edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Her aday, eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir.

Özel Başvuru Şartları

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Bilgisayar İşletmeni kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 Başvuru Sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, kurumdan veya Belediyenin www.zeytinburnu.istanbul resmi internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuru yapacak olan adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasının veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkript belgesi aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Belirtilen başvuru tarihleri arasında elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda, fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Zeytinburnu Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Formu

 Zeytinburnu Belediyesi Memur Alımı için sözlü sınava katılabilmeleri için; başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 11/09/2023 gününden 15/09/2023 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresindeki Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda yapılan başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin yaziisleri@zeytinburnu.bel.tr mail adresine yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Diğer Tüm Detaylar İçin Tıklayınız

Yorum yapın

2