Yahşihan Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Formu

Kırıkkale Yahşihan Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlar çok sayıda erkek/kadın memur alımı için ilan yayımladı.

Yahşihan Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Yahşihan Belediyesi memur alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Yahşihan Belediyesi Belediyesi Hangi Unvanlarda Memur Alımı Yapacak?

Yahşihan Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 11 (ona bir) farklı unvanda toplamda 20 (yirmi) memur alımı yapacak.

 • Memur – 7 Kişi
 • Anbar Memuru – 2 Kişi
 • Hizmetli – 2 Kişi
 • Tekniker – 2 Kişi
 • Muhasebeci – 1 Kişi
 • Ekonomist – 1 Kişi
 • Mühendis – 1 Kişi
 • Bilgisayar İşletmeni – 1 Kişi
 • Tahsildar – 1 Kişi
 • Veznedar – 1 Kişi
 • Gassal – 1 Kişi

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Yahşihan Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Şartları

Yahşihan Belediyesi yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Başvuru Şartları

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle İlgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Bilgisayar İşletmeni kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
Pin
Yahşihan Belediyesi Memur Alımı 2023
Pin
Yahşihan Belediyesi Memur Alımı 2023
Pin
Yahşihan Belediyesi Memur Alımı 2023
Pin
Yahşihan Belediyesi Memur Alımı 2023
Pin
Yahşihan Belediyesi Memur Alımı 2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu, Kurumdan veya Belediyenin internet sayfasından www.yahsihan.bel.tr temin edilecektir.

 • Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuru yapacak olan adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasının veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkript belgesi aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
 • Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Yahşihan Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Şekli

Yahşihan Belediyesi memuru alımı için yapılacak olan sözlü sınava katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 18/09/2023-20/09/2023 tarihleri arasında (yapılacak başvuruların mesai günlerinde ve saat 08.00-17.00 saatleri arasında olması şartıyla), Yahşihan Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Emirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:80 Yahşihan/KIRIKKALE adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin insankaynaklari@yahsihan.bel.tr mail adresine başvuru yapabileceklerdir,

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav Yeri ve Konuları

Sözlü sınav 02/10/2023 günü saat 09.00’da başlamak üzere Emirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:80 Yahşihan/KIRIKKALE adresindeki Yahşihan Belediye Başkanlığı – KIRIKKALE adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar
Yorum yapın

1