Uşak Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alımı 2023 – İş Başvuru Formu

Uşak Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile çok sayıda erke/kadın sözleşmeli personel alımı için bir duyuru yayımladı.

Uşak Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Uşak Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Uşak Üniversitesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Uşak Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 2 (iki) farklı unvanda toplam 14 (on dört) sözleşmeli personel alımı yapacak.

 • Büro Personeli – 2 Kişi
 • Destek Personeli – 12 Kişi

Uşak Üniversitesi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Erkek adayalar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır,
 • Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir,
 • Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır,
 • Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak, (Tüm unvanlar için geçerli)
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir,
 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
 • Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır,
 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Pin
Uşak Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Uşak Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Uşak Üniversitesi Personel Alımı 2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Yurtdışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Uşak Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Uşak Üniversitesi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 12.07.2023 – 26.07.2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

İletişim Bilgileri

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.usak.edu.tr internet
adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.

 • Telefon: 0276 221 22 05 – 0276 221 22 05
 • e-Posta: pdb@usak.edu.tr
Yorum yapın

2