Uludağ Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Formu

Uludağ Üniversitesi kendi yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli kamu personel alımı yapılacağını duyurdu.

Uludağ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 13 (on üç) adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvuru için adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Uludağ Üniversitesi Hangi Unvanlarda Kaç Personel Alımı Yapacak?

Uludağ Üniversitesi kendi yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile iki (2) farklı unvanda toplam on üç (13) sözleşmeli personel alımı yapacak.

Pin
Uludağ Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Uludağ Üniversitesi Personel Alımı 2023

Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Neler?

 • Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu istenecek olup sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.
 • KPSS puanının aynı olması durumunda diploma puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir) ile sıralama yapılacaktır.
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalışıyor olmamak.

Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi  veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve  kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Başvuru bitiş tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 3 sayılı cetvelinde yer alan Programcı pozisyonu için yazılı ve/veya sözlü sınavı sonucu asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. 

Uludağ Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların başvuru süresi içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlanın yayım tarihinden sonra alınan sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvurularda kabul edilmeyecektir.

Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır. 

Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir.

Başvuru Tarihleri: 01.06.2023 – 15.06.2023

Başvuruların Değerlendirilme Süresi

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir. 

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (www.uludag.edu.tr ve http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.

Atanmaya hak kazanan yedek adayların asıl adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Yorum yapın