Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) 68 Sözleşmeli Personel Alımı 2023 İlanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere en az Lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda personel alımı için bir duyuru yayımladı.

Yayımlanan duyuruda SBÜ İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere en az Lise mezunu olma şartı ile 9 (dokuz) farklı unvanda toplam 68 (altmış sekiz) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

SBÜ personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, başvuru tarihleri, kadro dağılımı gibi önemli tüm detaylar haberimizde.

SBÜ Hangi Unvanlarda Kaç Personel Alımı Yapacak?

SBÜ İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere en az Lise mezunu olma şartı ile 9 (dokuz) farklı unvanda toplam 68 (altmış sekiz) sözleşmeli personel alımı yapılacak.

 • Mühendis – 1 Kişi
 • Psikolog – 1 Kişi
 • Antrenör – 1 Kişi
 • Diyetisyen – 1 Kişi
 • Büro Personeli – 25 Kişi
 • Tekniker – 5 Kişi
 • Sağlık Teknikeri – 1 Kişi
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 9 Kişi
 • Destek Personeli – 24 Kişi

SBÜ Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları

SBÜ personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.
 • 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • Belirtilen hükümler dışındaki durumlar için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri geçerlidir.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
 • Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (36 yaşında gün almamış olmak).
 • Kadın adaylar için 155 cm erkek adaylar için 165 cm’den kısa olmamak.
 • Adayların boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla veya 15’ten az olan adaylar boy kilo şartını taşımadıklarından başvuruları geçersiz sayılacaktır (Örnek: 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekir).
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
 • Destek Personeli kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar ile yapılacak iş ve görevler;
 • Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.
 • Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.
 • Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.
 • Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.
 • Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.
 • Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını silmek.
 • Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.
 • Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak.
 • Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.
 • Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
 • Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Görevlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Başvuran adaylarda, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) P94, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P93 lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P3 puanı esas alınacaktır.
 • Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 3 (Üç) ay içinde feshedilecektir.
Pin
SBÜ Personel Alımı 2023
Pin
SBÜ Personel Alımı 2023
Pin
SBÜ Personel Alımı 2023
Pin
SBÜ Personel Alımı 2023
Pin
SBÜ Personel Alımı 2023
Pin
SBÜ Personel Alımı 2023

Önemli Hususlar

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde veya eğitim öğretimin verildiği farklı birim veya kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, ilgili belge ve sertifikaların tanzim tarihleri veya düzenlenme tarihlerinin olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan (Düzenleme/tanzim tarihi/eğitim tarihi) belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

Diğer İlgili İlanlara Buradan Ulaşabilirsiniz.

SBÜ Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

SBÜ personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adayların; http://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup istenilen belgeler ile ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 23.06.2023 – 07.07.2023 tarihleri arasında https://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresine online olarak başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular online alınacak olup posta, faks veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Talep Formu (https://sozlesmeli.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.

 • 2022 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi (ais.osym.gov.tr adresinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 • T.C Kimlik Kartı Fotokopisi.
 • İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma fotokopisi sisteme yüklenecek ise diplomanın aslı ya da noter onaylı diploma fotokopisi olması gerekmektedir).
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 • SGK uzun vade hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 • Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir).
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
 • Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İlanda belirtilen kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya devlet üniversitelerine bağlı hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

Başvuruda istenilen https://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresine yüklenen belgeler mutlaka tarafımızdan asılları ile kontrol edilecektir. Belgelerin asıllarının ıslak imzalı ve soğuk mühürlü olması, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir.

Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilme Sonuçların Duyurulma Süreci

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asil adaylar ile 3 (Üç) katı kadar yedek aday listesi, Üniversitemiz (http://www.sbu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan, atanmak için başvuru yapmayan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilen veya hakkından feragat eden adayların kadroları yerine yedek adaylardan KPSS 2022 (B) grubu başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda “Feragat Dilekçesi” doldurması gerekmektedir.

KPSS’de puanına göre yapılan sıralamada yüksek puanlı olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan veya yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ödenen tutar yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yorum yapın

2