Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alımı 2023 İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı le çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları, ilan ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı le çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Hemşire – 26 Kişi

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/web adresinden temin edilebilir.)

 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir.)
 • Diploma veya mezun belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.
 • Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)
 • 2022 yılı KPSS Sonuç Belgesi
 • Nüfus kayıt örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir- Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi)
 • Adlî sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
 • Sertifika istenen pozisyon için ilgili sertifikalar (Başvuru tarihleri içerisinde alınmış sertifikalar kabul edilmeyecektir.)
 • Tecrübe istenen pozisyon için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)
 • Emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir. Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
 • Resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ve vardiyalı çalışabileceğine ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

NOT: e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Diğer türlü ibraz edilecek belgelerin asıllarının idarece görülmesi esastır. Belgelerin noter ya da resmî kurumlarca onaylanmış suretleri de kabul edilecektir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

2022 yılı KPSS (B) grubu lisans öğrenimi düzeyinde KPSSP3; ön lisans öğrenimi düzeyinde KPSSP93; ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenimi düzeyinde KPSSP94 puan türünden sınava girmiş olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

“7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yaptırılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” sonucu olumlu olmak.

Pin
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Alımı 2023

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alımı için yukarıda yer alan iş başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını 11 Temmuz 2023-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında istenilen belgeler ile elden veya postayla Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet notu yüksek olana, bunların da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Asıl aday pozisyon sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen vb. adayların yerine yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim-öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine Kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır

Yorum yapın

2