NKÜ 148 Personel Alımı 2023 Başvuru Ekranı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

NKÜ trafında yayımlanan ilanda (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 148 (yüzkırksekiz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

NKÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ekranı, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

NKÜ Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 11 (onbir) farklı unvanda toplamda 148 (yüzkırksekiz) sözleşmeli personel alımı yapacak.

 • Veteriner Hekim – 2 Kişi
 • Eczacı -2 Kişi
 • Mühendis – 2 Kişi
 • Hemşire – 55 Kişi
 • Fizyoterapist – 2 Kişi
 • Sağlık Teknikeri – 11 Kişi
 • Laborant – 7 Kişi
 • Röntgen Teknisyeni – 4 Kişi
 • Diğer Sağlık Personeli – 5 Kişi
 • Büro Personeli – 52 Kişi
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 6 Kişi

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

NKÜ Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Başvuru Şartları

 • Lisans mezunu için 2022 yılı KPSSP3 puanı, Önlisans mezunu için 2022 yılı KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunu için 2022 yılı KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
 • Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
Pin
NKÜ Personel Alımı 2023
Pin
NKÜ Personel Alımı 2023
Pin
NKÜ Personel Alımı 2023
Pin
NKÜ Personel Alımı 2023
Pin
NKÜ Personel Alımı 2023
Pin
NKÜ Personel Alımı 2023
Pin
NKÜ Personel Alımı 2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
 • KPSS sınav sonuç belgesi
 • Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Askerlik durumunu bildirir belge
 • Koruma ve Güvenlik Görevlileri için Özel Güvenlik Kimlik Kartı
 • Zootekni Mühendisi için B Sınıfı Ehliyet
 • Veteriner Hekim için deneyim belgesi.

Önemli Not

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.

ECZACI, pozisyonuna başvuran adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasslar uyarınca, KPSS şartı aranmamaktadır.

Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup, ayrıca ilgililere bilgi verilecektir.

NKÜ Personel Alımı 2023 Başvuru Formu

NKÜ perosnel alımı için yukarıda yer alan iş başvuru şartlarını taşıyan adayların 06.09.2023 – 20.09.2023 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) Üniversitenin web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar;

İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara ve diğer kısımlara yükleyecektir.

İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra “Belgelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini işaretleyecektir.

En altta yer alan “BAŞVURUYU TAMAMLA” tuşuna basmak suretiyle online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Yorum yapın

2