Mersin Üniversitesi Personel Alımı 2023 İş İlanları – Başvuru Formu

Mersin Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlar çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağına duyurdu.

Mersin Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Mersin Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm önemli bilgiler haberimizin devamında.

Mersin Üniversitesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Mersin Üniversitesi kendi bünyeside istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şarı ile 6 (altı) farklı unvanda toplamda 21 (yirmibir) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Mühendis – 1 Kişi
 • Psikolog – 1 Kişi
 • Sosyal Çalışmacı – 1 Kişi
 • Eczacı – 1 Kişi
 • Sağlık Teknikeri – 4 Kişi
 • Destek Personeli – 13 Kişi

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Mersin Üniversitesi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan genel ve özel başvuru şartlarını taşımları gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • (Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak.
 • 518 yaşını doldurmuş olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler)

Özel Başvuru Şartları

 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 • 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Nöbet (vardiya) usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
Pin
Mersin Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Mersin Üniversitesi Personel Alımı 2023

Mersin Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Formu

Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için yukarıda yer alan iş başvuru şartlarını taşıyan adayların 21.04.2023 – 04.09.2023 tarihleri arasında öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru yapmaları zorunludur. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.

Adayların KPSS puan türü ve yılı uygun olmaması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin yetkili amir tarafından kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir. (SGK kayıtlarında ilana konu unvanda çalışılıp çalışılmadığının belgelendirilmesi gerekmektedir.) İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Online Başvuru (Sadece Doldurulacak ve Online Gönderilecektir) (Online Başvuru http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.) (Sadece online başvuru yapılması yeterli değildir. Başvuru evraklarının asıllarının teslim edilmemesi durumunda sadece online olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır)

Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Başvuru Formu http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodunu içerecek şekilde olmalıdır.)

Diploma Fotokopisi (İlk başvuru aşamasında mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı kabul edilebilir. Atanmaya hak kazanılması durumunda doğrulama kodu ile doğrulanabilenler için fotokopi, diğerleri için aslı veya aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili kurumlardan denkliğinin bulunması gerekmektedir.)

 • Kimlik Fotokopisi
 • Özel Şart Belgesi (Varsa)
 • Fotoğraf (1 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi

Not: Adaylardan istenilen ilave belgeler 04.07.2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon” konulu Başbakanlığın 2007/17 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu Genelgeye uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

İletişim Bilgileri

Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN

Telefon: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35028-35031)

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu ayacaktır.

 İlan süreci ile ilgili tüm duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından yapılacaktır. Adayların duyuruları takip etmesi gerekmekte olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Yorum yapın

2