Köprüköy Belediyesi Zabıta Alımı 2023. Detaylar Haberimizde…

Köprüköy Belediyesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile erkek/kadın zabıta alımı yapacak.

Köprüköy Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda Erzurum İli Köprüköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta alımı yapılacağı açıklamasına yer verilmiştir.

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel, özel başvuru şartları, başvuru adresi, başvuru şekli, başvuru tarihleri, başvuru adresi gibi daha bir çok detay haberimizin devamında.

Pin

Genel ve Özel Başvuru Şartları Neler?

Köprüköy Belediyesi zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları Neler?

 • İlan edilen zabıta memuru kadrosu için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak; 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

Adaylar, Başvuru Formunu Belediyenin internet sayfasından http://www.koprukoy.bel.tr adresi üzerinden temin edecektir. Elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

Köprüköy Belediyesi Zabıta Alımı Başvuru Tarihi ve Şekli

Köprüköy Belediyesi zabıta alımı sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 20.06.2023 – 23.06.2023 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Şehitler Mahallesi Bahattin Karasu Caddesi No:28 Köprüköy/Erzurum Köprüköy Belediyesi Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğü adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adayların boy ve kilo ölçümü, başvuru tarihleri arasında başvurunun yapıldığı Şehitler Mahallesi Bahattin Karasu Caddesi No:28 Köprüköy/Erzurum Köprüköy Belediyesi Hizmet Binası Zabıta Müdürlüğünde yapılacaktır.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sınav Yeri, Tarihi ve Konuları

Köprüköy Belediyesi Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 11.07.2023 tarihlerinde saat 09:00 da başlamak üzere, Erzurum-Köprüköy Belediye Başkanlığı Hizmet Binası (Şehitler Mahallesi Bahattin Karasu Caddesi No:28) adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

a) Sözlü sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konularını kapsar. Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Yorum yapın

1