Konya Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alımı 2023 Başvuru Formu

Konya Teknik Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az Önlisans mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Konya Teknik Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvur için gerekli belgeler, başvuru formu, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Konya Teknik Üniversitesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Konya Teknik Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az Önlisans mezunu olma şartı ile 3 (üç) farklı unvanda toplamda 5 (beş) sözleşmeli personel alımı yapacak.

 • Çözümleyici – 1 Kişi
 • Programcı – 3 Kişi
 • Mühendis – 1 Kişi

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları

Konya Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların dikkatine; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Konya Teknik Üniversitesinin Konya ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan personel Konya merkezde ikamet edecektir.

Genel Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf olunması gerekmektedir).
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 • Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • Yükseköğrenimi sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak (Programcı ve Çözümleyici kadroları için),
 • Adayların 2022 KPSS(B) grubu puan türlerinden lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Özel şartlarda istenilen SERTİFİKA, BELGE VE HİZMET SÜRELERİNİN ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden önce sağlanıyor olması gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan belge ve sertifikalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Pin
Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı 2023

Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Konya Teknik Üniversitesi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 31.07.2023 – 14.08.2023 tarihleri arasında, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr ‘den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri hazırlayarak, Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenilen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Fotoğraflı başvuru formu, (Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
 • 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi,
 • Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar,
 • BARKODLU SGK Hizmet Dökümü (E-Devletten BARKODLU alınacaktır.),
 • Erkek adayların terhis veya askerlikten muaf olduğunu gösterir belge (Askerlikten muaf olanların muafiyet nedenini gösteren belgeyi ayrıca eklemeleri gerekmektedir.),
 • S-34, S-35 ve S-36 kadroları için yabancı dil belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir).

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ktun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlan edilen Programcı ve Çözümleyici kadrolarına başvuran adaylardan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddesinin (c) fıkrası gereğince KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen kadronun 10 katına kadar aday yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Önemli Notlar

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

Adaylar sadece bir unvan kodu için başvuru yapacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Konya Teknik Üniversitesi İletişim Bilgileri

Adres: Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu/KONYA

Telefonlar: (0332) 205 1186, (0332) 205 1187, (0332) 350 8585

Yorum yapın

2