Karatay Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Formu

Karatay Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu olma şartı ile KPSS P93, KPSS P93 türlerinden en az 75 puan ile farklı kadrolarda çok sayıda memur alımı için ilan yayınladı.

Karatay Belediyesi kendi bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

Başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Kadrolarda Kaç Memur Alımı Yapılacak?

Karatay Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu olma şartı ile üç (3) farklı kadroda toplamda dokuz (9) memur alımı yapacak.

Pin
Karatay Belediyesi Memur Alımı 2023

Karatay Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Şartları Neler?

Karatay Belediyesi atama yapacağı yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Genel Başvuru Şartları Neler?

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları Neler?

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvan karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış   olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Neler?

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu Kurumdan veya Belediyenin www.karatay.bel.tr internet adresinden temin   edilecektir, Başvuru Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
 • 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Karatay Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Şekli ve Tarihleri

Karatay Belediyesi memur alımı özlü sınavına katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile başvurularını 03.07.2023-07.07.2023 tarihleri arası mesai günlerinde 08.30 – 16.30 saatleri arasında şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz basvurusinav@karatay.bel.tr adresine başvuru yapabileceklerdir.

Şahsen yapılacak başvurularda, Karatay Belediyesi hizmet binasında bulunan Hizmet Masası Birimine teslim edebilecektir. Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 Zemin Kat Karatay/KONYA

 İadeli taahhütlü posta yolu ile yapacağı başvurularda, Karatay Belediyesi (Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5, 42020, Karatay/KONYA) adresine gönderilebilecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.

Sınav Tarihi ve Konuları

Karatay Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 09:00’da  sözlü sınav yapılacaktır. Sınav, aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir.

Sözlü sınava belirtilen tarihte girmeyenlerin/giremeyenlerin mazeretleri kabul edilmeyecektir.

Sınav Konuları:

Sözlü Sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

 konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Yorum yapın