Kağıthane Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Formu

Kağıthane Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın zabıta ve memur alımı için duyuru yayımladı.

Kağıthabe Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” ile “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta ve memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Kağıthabe Belediyesi zabıta ve memur alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm önemli bilgiler haberimizin devamında.

Kağıthane Belediyesi Hangi Unvanlarda Kaç Memur Alımı Yapacak?

Kağıthane Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu olma şartı ile 45 (kırkbeş) zabıta ve memur alımı yapacak.

 • Memur – 25 Kişi
 • Zabıta – 20 Kişi

Kağıthane Belediyesi Memur Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

Kağıthane Belediyesi memur ve zabıta alımı için başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan genel ve özel başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları

İlan edilen boş memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları

İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2022-KPSSP93 ve Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için ; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.

Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Pin
Kağıthane Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Formu
Pin
Kağıthane Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Formu
Pin
Kağıthane Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Formu

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sırasında;

 • Başvuru Formu Kurumdan veya Belediyenin internet sayfasından (http://www.kagithane.bel.tr) temin edilecektir, Başvuru Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe. (Her aday şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir.)
 • Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Kağıthane Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Formu ve Şekli

Kağıthane Belediyesi zabıta ve memur alımı için yukarıda yer alan iş başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru belgeler ile birlikte 02.10.2023-06.10.2023 tarihleri arasında saat 16:30’a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Merkez Mah. Lalezar Sok.No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL adresindeki Kağıthane Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı İstihdam Hizmet Noktasına şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin insankaynaklari@kagithane.bel.tr mail adresine başvuru yapabileceklerdir.

Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zabıta Memuru kadrosuna başvuracak adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat ederek başvuru süreçlerini tamamlayacaklardır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav Yeri ve Konuları

Kağıthane Belediyesi memur alımı için, 06.11.2023 tarihinde saat 09:30’da başlamak üzere Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL adresinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edecektir.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 13.11.2023 tarihinde saat 09:30’da başlamak üzere Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat,

konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. Uygulamalı sınav; Zabıta Memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Yorum yapın

2