Kafkas Üniversitesi 4 Sürekli İşçi Alımı İçin İş İlanı Yayınladı

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı Prof.Dr.Ali Rıza Aksoy Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde Sürekli İşçi (Çoban) alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi alımı kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak, İŞKUR hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden 29 Mayıs – 02 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Pin

Genel Başvuru Şartları Neler?

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.
 • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 • Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

Başvuru İçin Özel Şartlar Neler?

Üniversitemiz Veteriner Fakültesine bağlı Prof.Dr.Ali Rıza Aksoy Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde gece ve gündüz vardiyasında çalışmak, hayvanların otlatma işleri, ahırların temizliği, hayvanların bakımı, süt sağım işleri, hayvanların yemlenmesi, doğumu yaklaşan hayvanların takibi, yeni doğan buzağılarla ilgilenilmesi ve amirlerinin verdiği diğer benzeri işleri yapmak.

Kura İşlemleri, Tarihleri ve Sonuçları

Sürekli İşçi (Çoban)

Sınava alınacak asıl adayların listesi; Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeleri ile öncelik hakkına sahip olarak İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında da yedek liste oluşturulur. Kura işlemi yönetmelik gereği noter huzurunda 14.06.2023 tarihinde Saat: 09.00’da Kafkas Üniversitesi Ahmet ARSLAN Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir. Ancak yoğunluk olması halinde salonun kapasitesi dikkate alınarak kura çekimini izlemek üzere salona sınırlı sayıda aday alınacaktır. Ayrıca kura çekimi üniversitemiz web sayfasından canlı olarak yayımlanacaktır.

Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.kafkas.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacak ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Mülakat Sınavı

 Sözlü Sınava İlişkin süreç ve takvim www.kafkas.edu.tr internet adresinden ilgililere ayrıca duyurulacaktır.

İşe Girmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeleri

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 6 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını dair tam teşekküllü sağlık raporu,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E- devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Erkek adaylar için Askerlik durumlarını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu Edevlet çıktısı kabul edilecektir.)

Atamam İşlemleri

Kura sonucunda açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek aday belirlenecektir. Kura ve sözlü sınav sonucunda belirlenen adayların ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Gerçeğe Aykırı Beyan

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yorum yapın