İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) 15 Personel Alımı 2023 İş İlanları

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) tarafından yayımlanan ilanda aşağıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İYTE personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, iş başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

İYTE Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile destek personeli (Bahçe Bakım ve Düzenlemesi) unvanında toplamda 15 (on beş) sözleşmeli personel alımı yapacak.

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

İYTE Personel Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

Başvuracak adayların;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca çalıştırılacağı birime göre yaptırılacak “arşiv araştırması” sonucunun olumlu olması,
 • KPSS P94 puanına sahip olması,
 • Son Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması, (31.07.1988 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)
 • Askerlik ile ilişiğinin olmaması,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,
 • Görevini yerine getirmede engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması şarttır.

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü kapsamında bulunanlar ve 26.04.2020 tarihinden sonra 399 sayılı KHK’nin 3/c maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmış olanlar başvuruda bulunamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmaz, göreve başlamasına müteakip tespiti halinde ise görevleri ile ilişikleri kesilir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

Pin
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)Personel Alımı 2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu (www.personel.iyte.edu.tr/duyuru/ adresinde yer alan ilan detayından edinilebilinir. Eksiksiz doldurulmalıdır.)

 • 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
 • 2022 KPSS Sonuç Belgesi
 • Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • İkametgah, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

İYTE Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) personel alımı için yukarıda yer alan iş başvuru şartlarını taşıyan adayların 17.07.2023 – 31.07.2023 tarihleri arasında adayların yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Enstitümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir.

Posta yolu ile başvuracak adaylar başvuru evrakını “İYTE Personel Dairesi Başkanlığı Gülbahçe Mahallesi Urla İZMİR” adresine göndermelidir.

Adaylar, başvuru süreci ile ilgili soru ve sorunlarını 0 (232) 750 61 02, 750 61 09 ve 750 61 23 numaralı telefonlara ya da persdbas@iyte.edu.tr adresine iletebilirler.

Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçlarının açıklanacağı internet adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.

Enstitümüz zorunlu hallerde ilanın her aşamasında ilan takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Pin
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)Personel Alımı 2023

Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Açıklamalar

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet notu yüksek olana, bunlarında eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Enstitümüzün İzmir ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir ile naklen tayini mümkün değildir.

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Yorum yapın

2