Gümüşhane Üniversitesi Personel Alımı 2023 – Başvuru Formu

Gümüşhane Üniversitesi kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağını ilanen duyurdu.

Gümüşhane Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereği “KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihi, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Gümüşhane Üniversitesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Gümüşhane Üniversitesi kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 3 (üç) farklı unvanda toplamda 9 (dokuz) erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacak.

 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 5 Kişi
 • Destek Personeli – 3 Kişi
 • Teknisyen – 1 Kişi

Gümüşhane Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları Neler?

Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.

Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 • Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 • Belirtilen öğrenim düzeyi mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • Adayların 2022 KPSS’ye girmiş olması, nitelikte belirtilen asgari KPSSP94 ve KPSS93 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte göreve başlayacağı tarih itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Vardiya ve nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru yapılan pozisyon ile ilgili onaylı belge veya sertifika sahibi olmak.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır.
 • Atanma hakkı kazanan adaylar ihtiyaca göre Merkez kampüs ve İlçe merkez yerleşkelerinde bulunan birimlere dağıtılacaktır.
 • Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.
Pin
Gümüşhane Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Gümüşhane Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Gümüşhane Üniversitesi Personel Alımı 2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 • Başvuru dilekçesi (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.
 • Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • SGK Hizmet Dökümü. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; son başvuru tarihi itibariyle Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresinin olması gereklidir.

Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonu için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo durumu ile beden kitle endeksi tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belge. (Obezite İzlem Raporu olarak istenebilir)

Gümüşhane Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Gümüşhane Üniversitesi personel alımı ilanına adaylar başvurularını 03.07.2023 – 17.07.2023 tarihleri arasında resmi internet sayfası www.gumushane.edu.tr‘den temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurmak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas vekâlet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. Başvuru esnasında teslim edilen başvuru formu ve diğer evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.

Diğer İlgili İlanlara Buradan Ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın

2