Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Personel Alımı 2023 Başvuru Formu

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) kendi birimleri bünyesinde görevlendirmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 2022 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle farklı kadrolarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı için bir duyuru yayımladı.

GİBTÜ tarafından yayınlanan ilanda rektörlüğe bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 23 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Başvuru için adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizde.

GİBTÜ Hangi Unvanlarda Kaç Personel Alımı Yapacak?

GİBTÜ kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere dört (4) farklı unvanda toplamda yirmi üç (23) sözleşmeli personel alımı yapacak.

 • Büro Personeli – 5 Kişi
 • Diyetisyen – 1 Kişi
 • Destek Personeli – 10 Kişi
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 7 Kişi
Pin
GİBTÜ Personel Alımı 2023
Pin
GİBTÜ Personel Alımı 2023

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak.

Temizlik Personeli Görev Tanımı

Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,

 • Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
 • Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
 • Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
 • Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
 • Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
 • Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
 • Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
 • Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

GİBTÜ Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları Neler?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Askerlik durumu itibariyle;

 •  Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 •  Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 •  Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 •  657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 • Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B)grubu KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 70 (yetmiş) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

GİBTÜ Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Başvuru Yeri/Adresi: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3.Kat 308 nolu oda Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad.6/1 27010 Şahinbey/GAZİANTEP

Başvuru Tarihleri:

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.(Başlama: 01/06/2023-15/06/2023 tarihi mesai bitimi)

Adaylar, başvurularını Üniversitemiz web sayfasında (https://www.gibtu.edu.tr/personel) yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Fax veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

Süresi içinde gelmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

Başvuru formu (Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir)

 • 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Fotoğraf (1 adet)
 • Belge ve Sertifikaları fotokopisi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir)
 • S-6 ve S-7 ilan nolu kadrolar için Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

 Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların yedek aday kadro sayısının iki (2) katı kadar belirlenecektir. isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların https://www.gibtu.edu.tr/personel adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin https://www.gibtu.edu.tr/personel adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İletişim Bilgileri

Adres: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad. 6/1 27010- Şahinbey/GAZİANTEP

Telefon: (0342) 909 75 00 Dahili: 1607 Faks: (0850) 258 98 01

e-posta: personel@gibtu.edu.tr – sercan.ozkan@gibtu.edu.tr

Yorum yapın