Etimesgut Belediyesi Personel Alımı 2023 İş İlanları Başvuru Formu

Ankara Etimesgut Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın personel alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayımladı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanında Etimesgut Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Etimesgut Belediyesi işçi, personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Etimesgut Belediyesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Etimesgur Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lisans mezunu olma şartı ile Mühendis unvanında 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Mühendis – 1 Kişi

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Pin
Etimesgut Belediyesi Personel Alımı 2023

Etimesgut Belediyesi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

Etimesgut Belediyesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

İlan edilen mühendis pozisyonuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları

 • İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • İngilizce YDS’de en az (E) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sırasında;

 • Sınava girmek isteyen adaylar, http://www.etimesgut.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda indirilip, imzalanarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
 • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS ve Yabancı Dil Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Etimesgut Belediyesi Personel Alımı 2023 Başvuru Formu

Etimesgut Belediyesi işçi, personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 07/09/2023-11/09/2023 tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (30 Ağustos Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad. No: 5 Etimesgut /Ankara ) müracaatlarını yapabileceklerdir.

 • Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin http://www.etimesgut.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Diğer Tüm Detaylar İçin Tıklayınız

Yorum yapın

2