Dokuz Eylül Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alımı 2023 İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere (Büro Personeli 1, Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1, Mühendis 1, Tekniker 1, Diğer Teknik Hizmet Personeli 1, Hemşire 2, Sağlık Teknikeri 2, Destek Personeli 2 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizde.

Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Alımı 2023 İş İlanlar

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış olmak şartı aranmaktadır.)
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

Özel Başvuru Şartları Neler?

 • 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim veya Dengi Okul mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2022 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
 • Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan “Aranan Nitelikler” in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.
 • Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmek. (Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Urla, Torbalı gibi)
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
 • Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.
Pin
Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Alımı 2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir)

 • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet)
 • 2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)
 • Fotoğraf (1 adet)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
 • Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)
 • Başvuru yapılan ilan kodunun nitelik kısmında istenilen diğer belgeler (sertifika vb.)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat eden adaylar için Özel Güvenlik
 • Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge.

Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı ilanına başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 05.07.2023 – 20.07.2023 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru şeklinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Diğer İlgili İlanlara Buradan Ulaşabilirsiniz.

İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Yorum yapın

2