Çukurova Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Formu

Çukurova Üniversitesi kendi birimleri bünyesinde görevlendirmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Çukurova Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı ve Mütercim Tercüman unvanları hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 39 (otuz dokuz) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Başvuru için adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri, başvuru adresi ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Çukurova Üniversitesi Hangi Unvanlarda Kaç Personel Alımı Yapacak?

Çukurova Üniversitesi kendi birimleri bünyesinde görevlendirmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile altı (6) farklı unvanda toplam 39 (otuz dokuz) sözleşmeli personel alımı yapılacak.

 • Hemşire – 19 Kişi
 • Sağlık Teknikeri – 3 Kişi
 • Röntgen Teknisyeni – 3 Kişi
 • Destek Personeli – 12 Kişi
 • Mütercim – Tercümen – 1 Kişi
 • Gemi Adamı – 1 Kişi
Pin
Çukurova Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Çukurova Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Çukurova Üniversitesi Personel Alımı 2023

Çukurova Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları Neler?

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

MÜTERCİM-TERCÜMAN pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların 2022 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve / veya sözlü sınav başarı sıralaması esas alınacaktır. Yazılı ve / veya sözlü sınav için ayrıca duyuru yapılacaktır.

GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli I sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmamaktadır.

Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Online Başvuru Formu (Doldurulacak ve sistemden gönderilecektir)

 • Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
 • Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
 • 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge) )
 • Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

Çukurova Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Çukurova Üniversitesi personel alımı ilanına Adaylar www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru işlemleri 01/06/2023 – 15/06/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir

Şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlan sürecinin herhangi bir aşamasında iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atanmaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atama İçin Gerekli Belgeler Neler?

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı: 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

Yorum yapın