Çukurova Üniversitesi En Az İlköğretim Mezunu Personel Alımı Yapacak

Çukurova Üniversitesi kendi birimleri bünyesinde görevlendirmek üzere en az ilköğretim mezunu olma şartı ile personel alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayımladı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda Çukurova Üniversitesi kendi birimleri bünyesinde görevlendirmek üzere en az ilköğretim mezunu olma şartı ile temizlik personeli kadrosunda 2 (iki) personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Çukurova Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Pin
Çukurova Üniversitesi Personel Alımı 2023

Çukurova Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
  • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

Kura ve Sözlü Sınav İşlemleri

Sözlü sınava alınacak adayların listesi açık iş sayısının dört katı kadar kişi kura çekimi sonucunda belirlenir. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 26/07/2023 Çarşamba günü Saat: 10:00’da Üniversitemizce görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleşecek olup, Üniversitemiz İdari Birimler Rektörlük Toplantı Salonunda noter huzurunda yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen asıl adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle duyuru yapılacaktır.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar,   ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır

Bilgi İçin:

Personel Daire Başkanlığı: 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Çukurova Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Çukurova Üniversitesi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 10.07.2023 – 14.07.2023 tarihleri içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Yorum yapın

2