Bulanık Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Alımı 2023 İlanı

Bulanık Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu olma şartı ile itfaiye eri ve zabıta alımı yapılacağını duyurdu.

Bulanık Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, itfaiye eri ve zabıta kadrolarında açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağını duyurdu.

Başvuru için adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Bulanık Belediyesi Hangi Unvanlarda Kaç Memur Alımı Yapacak?

Bulanık Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu olma şartı ile itfaiye eri ve zabıta unvanlarında toplam yedi (7) memur alımı yapacak.

 • İtfaiye Eri – 4 Kişi
 • Zabıta – 7 Kişi
Pin
Bulanık Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Alımı 2023

Adaylarda Aranan Genel ve Özel Başvuru Şartları Neler?

Bulanık Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru İçin Genel Şartlar Neler?

İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesi ile 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru İçin Aranan Özel Şartlar Neler?

 • İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumdan veya Belediyenin www.bulanik.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

 • Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya  başvuru yapabileceklerdir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Bulanık Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şekli

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 11/07/2023 tarihinden 14/07/2023 tarihi mesai bitimine kadar, Kültür Mahallesi Şehit Üstteğmen Suat İshakoğlu Caddesi No:12 BULANIK adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek teslim edeceklerdir.

Boy ve kilo ölçümü sağlık personeli gözetiminde Kültür Mahallesi Şehit Üstteğmen Suat İshakoğlu Caddesi No:12 BULANIK adresindeki Belediyemiz tarafından yapılacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav Yeri, Konuları ve Tarihleri

Bulanık Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 31/07/2023-01/08/2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta Memuru alımı için, sözlü sınav 31/07/2023 tarihinde saat 09:00’da uygulamalı sınav aynı gün 14:00’da Muş Bulanık Gençlik Merkezinde başlayacaktır. İtfaiye Eri alımı için sözlü sınav 01/08/2023 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün 14:00’da Bulanık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

1. Sözlü sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;

Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, İtfaiye Eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.

Yorum yapın