Artvin Çoruh Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alımı 2023 İş İlanları Başvuru Sayfası

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı alımı yapılacağını duyurdu.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) tarafından yayımlanan ilanda “06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, 2022 KPSS P3, P93 ve P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 32 (otuz iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan genel/özel başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 6 (altı) farklı unvanda toplamda 32 (otuz iki) sözleşmeli personel alımı yapacak.

 • Büro Personeli – 8 Kişi
 • Kütüphaneci – 1 Kişi
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 10 Kişi
 • Tekniker – 1 Kişi
 • Teknisyen – 2 Kişi
 • Destek Personeli – 10 Kişi
Pin
Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı 2023

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları

Artvin Çoruh Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

 • Askerlik durumu itibarıyla;
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,

Başvuracak adayların durumunun; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

 • 2022 KPSS Sonuç Belgesi
 • TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Alanında tecrübe istenenlerden SGK Hizmet Dökümü ile özel veya kamu iş yerinden alınan belge.
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi
 • Özgeçmiş (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 • Fotoğraf (1 Adet)
 • Sertifikaların aslı veya onaylı sureti
 • Durum bildirir tek hekim raporu (Atanma esnasında sağlık kurulu raporu istenecektir.)

NOT: Yukarıda istenilen belgelerin karekodlu E-devlet çıktıları da kabul edilecektir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Artvin Çoruh Üniversitesi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 26.07.2023 – 09.08.2023 tarihleri arasında başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte mesai bitimi saat 17:00’a kadar Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya başka yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup ataması yapılmış ise ataması iptal edilecektir. Bu kişiye Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuruların Değerlendirilme ve Duyuru Süreci

Atanmaya hak kazanan adaya ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz www.artvin.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. 2022 KPSS P3, P93 ve P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.

Asıl listeden yerleşen aday başvurmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yorum yapın

2