Ardahan Üniversitesi 33 Sözleşmeli Personel Alımı 2023 İş İlanları

Ardahan Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı için duyuru yayımladı.

Ardahan Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Ardahan Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adaylarda başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Ardahan Üniversitesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Ardahan Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 6 (altı) farklı unvanda toplamda 33 (otuzüç) sözleşmeli personel alımı yapacak.

 • Büro Personeli – 7 Kişi
 • Mimar – 1 Kişi
 • Mühendis – 1 Kişi
 • Teknisyen – 3 Kişi
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 8 Kişi
 • Destek Personeli – 13 Kişi

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Ardahan Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları

Ardahan Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan; öğrenim düzeyinden ve bölümlerden mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri (özel şartları) taşımak ve belgelendirmek.
 • 2022 yılı KPSS (B) grubunda lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, engelli personel alımı için E-KPSSP2 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puan türünde geçerli, başvurduğu pozisyon için istenilen asgari puana sahip olmak.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumunda sözleşmeli pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini mutlaka başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.
 • Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 • Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Pin
Ardahan Üniversitesi 33 Sözleşmeli Personel Alımı 2023
Pin
Ardahan Üniversitesi 33 Sözleşmeli Personel Alımı 2023
Pin
Ardahan Üniversitesi 33 Sözleşmeli Personel Alımı 2023
Pin
Ardahan Üniversitesi 33 Sözleşmeli Personel Alımı 2023
Pin
Ardahan Üniversitesi 33 Sözleşmeli Personel Alımı 2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu (Islak İmzalı), (www.ardahan.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 • Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi.
 • Mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devletten alınan karekodlu belge.
 • Sertifika. (Sertifika şartı istenen pozisyonlar için yapılan başvurularda)
 • 2022 E-KPSSP2, KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (karekodlu)
 • Deneyim belgesi (Teknisyen pozisyonları için yapılan başvurularda)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 • İlan tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı fotokopisi (Koruma ve Güvenlik Pozisyonlarına Başvuranlar için)
 • Fotoğraf, (Başvuru Formuna Yapıştırılacaktır.)

Ardahan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2023 Başvuru Formu

Ardahan Üniversitesi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 01.09.2023 – 15.09.2023 tarihleri arasında Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla başvuruda tüm sorumluluk adaya aittir.

Postada olabilecek gecikme, evrak kaybolması yada evrakların eksik teslim edilmesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz. Süresi içinde yapılmayan başvurular veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: Başvuru süresinin son günü 17.00’a kadar başvuru alınacaktır. Posta ile yapılan başvuruda Üniversitemiz evrak kayıt birimince yapılacak kayıtlar esas kabul edilecek olup başvurunun son günü saat 17.00’dan sonra kayda giren başvurular kabul edilmeyecektir.

Şahsen ya da posta yoluyla başvuru dışında yapılan (e-mail, fax, telefon, internet kanalı ve ödemeli kargo/posta vb.) müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden çok kadroya başvurduğu tespit edilenlerin tüm başvuruları iptal edilecektir.

Yorum yapın

2