Alaplı Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Formu

Zonguldak Alaplı Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lisans mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın memur alımı yapılacağını duyurdu.

Alaplı Belediyesi taradından yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Alplı Belediyesi memur alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru için gerekli belgeler, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Alaplı Belediyesi Hangi Unvanlarda Memur Alımı Yapacak?

Alaplı Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 3 (üç) farklı unvanda toplamda 7 (yedi) memur alımı yapacak.

 • Mühendis – 5 Kişi
 • Tahsildar – 1 Kişi
 • VHKİ – 1 Kişi
Pin
Alpalı Belediyesi Memur Alımı 2023
Pin
Alpalı Belediyesi Memur Alımı 2023

Alpalı Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Şartları

Alaplı Belediyesi memur alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı DevletMemurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle İlgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Mühendis kadrolarına başvuracaklar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • V.H.K.İ kadrosuna başvuracaklar için; Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
 • Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin https://alapli.bel.tr/ internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),
 • Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasının aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,
 •  Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Alaplı Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Formu

Alaplı Belediyesi memur alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 23/10/2023-27/10/2023 tarihleri arasında (mesai saatleri içinde saat 09:00-16.30) Alaplı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Merkez Mahallesi İskele Cad. No:27 Alaplı/Zonguldak adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin yaziisleri@alapli.bel.tr mail adresine başvuru yapabileceklerdir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yorum yapın

3